Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2017 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 25 października 2016 r. do 9 listopada 2016 r.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” została umieszczona w dniu 25.10.2016 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (w zakładce „aktualności” i „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej. Ponadto projekt „Programu współpracy…” został przesłany pocztą elektroniczną do działających na terenie gminy Brenna organizacji pozarządowych.
W informacji wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Programu.
W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęły do Urzędu Gminy dwa pisma wystosowane z Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki. Pierwsze, dotyczące przeprowadzanych konsultacji, nie zawierało uwag dotyczących bezpośrednio Programu, stanowiło natomiast informację na temat planowanych do zrealizowania w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Rozdział VI pkt 2b i 2c Programu). Drugie pismo nawiązujące do przeprowadzonych konsultacji, stanowiło informację o planowanej działalności Klubu w 2017 roku zakresie sportu.
Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.
W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.
 
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2016-11-16
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2016-11-16 13:46:54
Modyfikował: Barbara Greń 2016-11-16 13:46:54
Liczba wyświetleń: 73087
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-11-16 13:46:54 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj