Menu Podmiotowe menu ikonka

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brenna prowadzony jest na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Brenna:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora www.brenna.org.pl
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 2a, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  4. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na rachunek beneficjenta:

Gmina Brenna
ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

Bank Spółdzielczy, nr konta bankowego: 33 8111 0009 2001 0036 9950 0001


Podmiot publikujący: Biblioteka
Wytworzył: Barbara Greń 2014-08-01
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2014-08-01 11:07:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Barbara Greń 2021-06-01 15:29:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2023-04-26 13:46:10
Liczba wyświetleń: 3145
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-26 13:46:10 Dodano pliki Maciej Owczarzy Szukaj
2023-04-26 13:45:59 Usunięto plik Maciej Owczarzy Szukaj
2023-04-26 13:45:53 Usunięto plik Maciej Owczarzy Szukaj
2023-04-26 13:45:47 Usunięto plik Maciej Owczarzy Szukaj
2023-04-14 14:31:09 Zmieniono zawartość dokumentu Maciej Owczarzy Szukaj
2023-04-14 14:31:09 Dodano pliki Maciej Owczarzy Szukaj
2023-04-14 14:30:55 Usunięto plik Maciej Owczarzy Szukaj
2021-10-05 14:03:53 Zmieniono osobę publikującą dokument Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 14:03:53 Zmieniono datę udostępnienia dokumentu Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 14:03:48 Zmodyfikowano nazwę pliku Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 14:02:05 Zmieniono zawartość dokumentu Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 14:02:05 Zmieniono datę udostępnienia dokumentu Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 14:02:05 Zmieniono osobę publikującą dokument Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 14:02:05 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 14:02:05 Dodano pliki Barbara Greń Szukaj
2021-10-05 13:45:26 Usunięto plik Barbara Greń Szukaj
2021-06-01 15:29:39 Aktualizacja Barbara Greń Szukaj
        Porównaj