Menu Podmiotowe menu ikonka

PROWADZENIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

PROWADZENIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OSÓB FIZYCZNYCH

od dnia 31 marca 2009 roku

 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97) wprowadziła następujące zmiany:

 

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będącymi osobami fizycznymi.

 3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

 4. Przepisy ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji lub zezwolenia.

5. Zgodnie z art. 7a ust 3 ustawy prawo działalności gospodarczej „Wniosek o wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie”

 

ZAWIESZANIE WYKONYWANIA I WZNAWIANIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

 2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 4. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności.

 5. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.

 6. Do zgłoszenia przedsiębiorca dołącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

 7. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

 8. Druk oświadczenia dostępny na stronie Urzędu gminy Brenna „we wzorach wniosków”

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU EDG-1

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 roku (Dz.U. Nr 50 poz. 399 z dnia 27 marca 2009 r.) określa się wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 wraz załącznikami EDG-RD, EDG-RB, EDG-MW i jest dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki – //www.mg.gov.pl/

 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem

- o wpis do krajowego rejestru urzędowego (REGON),

- zgłoszeniem indentyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

- zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzonej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUA, ZZA przekazywanego bezpośrednio do ZUS. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.zus.pl

 2. Wniosek może być składany osobiście lub przez pełnomocnika, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

- przesłanie wniosku pocztą, listem poleconym opatrzonym jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza

- w przypadku złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza

dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo w oryginale.

Uwaga! Wniosek powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi, bez skreśleń. Jeżeli wnioskodawca się pomylił to powinien złożyć dodatkowy dokument EDG-POPR ( do pobrania w załącznikach –nr 4)

 1. Wniosek EDG-1 wraz z załącznikami (do pobrania w wzorach wniosków wraz z instrukcją wypełnienia) stosuje się w przypadku:

 

ZGŁOSZENIE WPISU DO EWIDENCJI

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza rejestracji EDG-1 należy przygotować niezbędne dane:

▪ oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego nr PESEL

▪ numer NIP o ile taki posiada

▪ oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy

▪ określenie przedmiotu działalności – czyli opis zakresu czynności wg PKD, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu). Kody PKD dostępne na stronie GUS www.stat.gov.pl

▪ datę rozpoczęcia działalności

▪ numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej o ile taki posiada

Należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz nadanym nr NIP o ile posiada.

 

ZGŁOSZENIE ZMIAN WE WPISIE

Zgłoszenie zmian przedsiębiorca dokonuje na wnioskach:

EDG-1: pole „01.2”, „02”, „03.1”, „03.2” - o ile nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, „04”, „05”, „06”, „07.2”albo, „07.3”, „07.4”, „07.5” oraz całe nowe brzmienie rubryk, w których dokonywana jest zmiana.

ED-MW: o ile zmiana dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania działalności: „01.2”, albo „01.3”, „02”, „03”, „04”, „05”,”06.1” – o ile posiada nr PESEL, „06.02”, „06.03” odpowiednio „07” lub „08”.

EDG-RB: o ile dotyczy rachunków bankowych lub nadanych w innych krajach podatkowych numerów identyfikacyjnych: „01”, „02”, „03”, „04.1”, 04.2.” – o ile posiada nr ewidencyjny PESEL, odpowiednio rubryki „05 - 09”.

RDG-RD: wypełnia się w przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje więcej niż 10 rodzajów działalności (oznaczonych kodami PKD).

Określenie przedmiotu działalności – czyli opis zakresu czynności wg PKD, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu). Kody PKD dostępne na stronie GUS www.stat.gov.pl

 

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku EDG-1.

W rubryce „01” zaznacza pole nr „5”. Następnie wypełnia pola „02”, „03”, „04”, „05”, „06”, „07.2”, „07.3”, „07.4”,oraz „23”.

Wniosek należy złożyć najpóźniej 14 dni od daty zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorca, który zgłasza zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wypełnia formularz EDG-1 wpisując dane do rubryk: „01.03”, „02”, „03.1”, „04”, „05”, „06”, „07”, „08”, „10”, oraz „21”.

▪ oznaczenie przedsiębiorcy, czyli imię i nazwisko, nr PESEL, nr NIP właściciela oraz numer dotychczasowego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

▪ oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,

▪ wskazanie okresu na jaki następuje zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej (w miesiącach).

 

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W przypadku wznowienia działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia druk EDG-1 w następujących rubrykach: „01.4”, „02”, „03.1”, „04”, „05”, „06”, „07”, „08”, „10” oraz „22”

▪ oznaczenie przedsiębiorcy, czyli imię i nazwisko, nr PESEL, nr NIP właściciela oraz numer dotychczasowego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

▪ oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,

▪ data wznowienia wykonywania działalności.

 

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku EDG-1 należy skorzystać z instrukcji zamieszczonej w załącznikach (nr 3).

 

PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo służy pełnomocnikowi do załatwienia wszelkich formalności związanych z Ewidencją Działalności Gospodarczej w imieniu mocodawcy.

UWAGA! Na podstawie art. 33 § 3 KPA pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

- dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

- w przypadku, ,gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnienie z opłaty skarbowej

- formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Brenna w „wzorach wniosków”

 

Załączniki do pobrania:

1. wniosek EDG-1 do wydruku z załącznikami (EDG-RD, EDG-RB, EDG-MW)

 1. instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Grażyna Cholewa 2009-04-01
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2009-04-01 12:20:37
Liczba wyświetleń: 25791
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj