Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenieo zamówieniu nr Zp.271.2.5.2019

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.5.2019

 Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

ZAPRASZA

 do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna

 na realizację zadania publicznego pn.:

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy domowych)
w Górkach Wielkich przy ul. Stary Dwór

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1 Zamówienie polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN8 dz 200 x 5,9 mm o 55,5 mb od S1 do S4, w rejonie ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich. Rozbudowę planuje się wykonać do istniejącego kanału sanitarnego dn 200mm,  poprzez zabudowę studzienki betonowej dn 1000 mm oznaczonej na planie syt. S1, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez HYDRO – LINE PROJEKT Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147, stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

1.2  POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45232150-8 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji budowlanej.

2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

2.1 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

2.2 Warunek dysponowania osobą niezbędną do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga1: Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 7 zapytania ofertowego.

3.  Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

Anna Sławiczek oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,

Wymagany termin realizacji zamówienia:  w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy.

 5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy domowych) w Górkach Wielkich przy ul. Stary Dwór”.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna           ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 25.04.2019 r. do godz. 10:30. 

6.  Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

6.1.1 Cena (C) – 95 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:

Liczonym według wzoru:

                   Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

  Cena = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                x 95 pkt.

                    Cena brutto badanej oferty

6.1.2  Gwarancja (G) – 5% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.

Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:

                                         Gwarancja badanej oferty

 

      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt.

 

                               Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert

Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.

Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).

Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy albo dłuższego niż maksymalny tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.

 

6.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:

P = C + G

P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja,

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

BRENNA, dnia 08.04.2019 r.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2019-04-08
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2019-04-08 09:25:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2019-05-08 12:10:47
Liczba wyświetleń: 11814
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-05-08 12:10:47 Dodano plik - Informacja o wyniku postępowania.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2019-04-08 09:30:28 Dodano plik - Załączniki nr 1 i nr 2 - do edycji.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2019-04-08 09:29:45 Dodano plik - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt, SSTWiOR, Przedmiar.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2019-04-08 09:28:05 Dodano plik - Zapytanie ofertowe wraz z zał. nr 1 i nr 2.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2019-04-08 09:27:28 Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2019-04-08 09:23:20 Utworzono treść Barbara Stec-Czyż Szukaj
        Porównaj