Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA


 

Brenna: Roboty dodatkowe w ramach zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 1 i 2
Numer ogłoszenia: 53250 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe w ramach zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 1 i 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Na podstawie Protokołu konieczności z dnia 28.02.2015 r. i zgodnie zapisem § 4 ust. 9 Umowy Nr In.272.21.2014 z dnia 23.10.2014 r., wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty dodatkowe, których wykonanie jest uzależnione od wykonania zamówienia podstawowego, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 lit. b Pzp. 2) W związku z powyższym na podstawie § 4 ust. 7, Umowy j. w. Zamawiający dokonuje zmiany w dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji odcinka kanalizacji sanitarnej od SW16 do SW16-6, polegającej na przegłębieniu kanału i zastosowaniu głębszych studni. Zmiana ta umożliwi grawitacyjne podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku zlokalizowanego na działce 1657/17 przy ul. Jaśminowa 10. 3) Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie ofertowym z dnia 23.02.2015 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INSTAL Cymorek Sp. J., ul. Graniczna 22 Pierściec, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6217,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7646,93

 • Oferta z najniższą ceną: 7646,93 / Oferta z najwyższą ceną: 7646,93

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II zadanie 1 i 2 przewiduje podłączenie ciśnieniowe budynku zlokalizowanego na działce 1657/17 przy ul. Jaśminowej 10 w Górkach Wielkich (odcinek od SW16-6 DO SW16-6C). Na etapie projektowania, z planów sytuacyjnych wynikało bowiem, iż nie uda się uzyskać odpowiedniego spadku do grawitacyjnego podłączenia budynku na działce nr 1657/17 do kanalizacji sanitarnej. Jako jedyny w całym zadaniu budynek miał posiadać przydomową pompownię ścieków. Na etapie realizacji zadania 1 i 2, po przemierzeniu spadków w terenie okazało się jednak, że istnieje możliwość grawitacyjnego podłączenia budynku, o co zabiegał właściciel działki, chcąc w przyszłości uniknąć kosztów utrzymania pompowni. Grawitacyjne podłączenie budynku wymusza konieczność przegłębienia kanału o około 1,2 m na odcinku SW16 do SW16-6 oraz zastosowania głębszych studni (5 szt.) Uzasadnienie prawne: Zamówienie zostaje udzielone na podstawie paragrafu 4 ust. 9 umowy z dnia 23.10.2014 r. w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-03-11
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-03-19 12:07:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2015-03-11 12:54:41
Liczba wyświetleń: 9511
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-03-11 12:54:41
 • Zmieniono tytuł dokumentu
Barbara Stec-Czyż Szukaj
2015-03-11 12:16:18 Dodano plik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2015-03-11 12:08:07 Utworzono treść Barbara Stec-Czyż Szukaj
        Porównaj