Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 89450-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Brenna
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie polega na wykonaniu robót...

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Brenna w 2016 r
Numer ogłoszenia: 95328 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89450 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Brenna w 2016 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r., zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 21.03.2016 r. i zapisem § 2 ust. 5 Umowy Nr Zp.272.2.2016 z dnia 03.03.2016 r. wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Pzp.
2) Zamówienie obejmuje:
a) Wbudowanie 9 ton emulsji asfaltowej poprzez uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznych, emulsją i grysem.
b) Wbudowanie 3,50 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w pełnej technologii.
c) Wbudowanie 7,00 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w niepełnej technologii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23742,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29203,28

 • Oferta z najniższą ceną: 29203,28 / Oferta z najwyższą ceną: 29203,28

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi: art. 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieorganicznego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2016-04-18
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-04-18 14:42:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-04-18 14:41:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2016-04-18 14:41:57
Liczba wyświetleń: 7733
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-04-18 14:41:57 Dodano plik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2016-04-18 14:41:29 Utworzono treść Barbara Stec-Czyż Szukaj
        Porównaj