Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

 

 

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 164348 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania -Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1/ Wbudowanie 11,04 ton emulsji asfaltowej poprzez uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznych, emulsją i grysem .

2/ Wbudowanie 69,96 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w niepełnej technologii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DRO - MOST Marek Kunz, ul. Górecka 56, 43-438 Brenna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56906,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69994,87

 • Oferta z najniższą ceną: 69994,87 / Oferta z najwyższą ceną: 69994,87

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Wykonawca wykona zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zmówień publicznych oraz na podstawie paragrafu 2 ust. 5 umowy nr Zp. 271.1.3.2015 r. z dnia 15.04.2015 r.

 • Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 umowy Nr In.271.1.3.2015 r. z dnia 15.04.2015 r. wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona jako zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.). Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający sporządził kosztorys inwestorski z dnia 19.06.2015 r. - w oparciu o ceny jednostkowe określone w umowie podstawowej nr Zp.271.1.3.2015. (zgodnie z § 2 ust.6 umowy j.w.).

 

 

 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-07-03
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-07-03 09:02:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2015-07-03 09:24:22
Liczba wyświetleń: 9515
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-07-03 09:24:22 Dodano plik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2015-07-03 09:02:53 Utworzono treść Barbara Stec-Czyż Szukaj
        Porównaj