Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o przetargu ZBGK - zakup paliw do sprzętu silnikowego

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Brenna: Zakup paliw do sprzętu silnikowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
Numer ogłoszenia: 120995 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej , ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536285, faks 033 8536285.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw do sprzętu silnikowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup paliw do sprzętu silnikowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w ilości: benzyna bezołowiowa - do 800 l, olej napędowy w ilości do 18000l..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami. Wykonawca winien przedłożyć odpis koncesji oraz zaświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu udokumentowania gotowości do wykonania zamówienia pod względem posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien złożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust 1 Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować stacją paliw oddaloną do 3 km od trasy przejazdu samochodów Zamawiającego ( w tym celu ustala się trasę: Brenna: Górki Wielkie- Harbutowice- Ustroń). Wykonawca w tym celu winien złożyć odpowiednie oświadczenie, oraz oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp. posiadający
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien złożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien złożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:1/ Zmian ogólnych: a) zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej bądź rachunkowej, b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,2/ Zmian wpływających na wynagrodzenie: a) możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatki od towarów i usług ( VAT), 3/ Innych zmian z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 Pzp

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 14:00, miejsce: ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Robert Rymorz 2013-06-21
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2013-06-28 14:18:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2013-06-21 14:26:34
Liczba wyświetleń: 12490
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-06-21 14:26:34 Dodano plik - SIWZ dostawa paliw 21.06.2013_new.doc do treści Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj