Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Brenna

ul. Wyzwolenia 34

43-438 Brenna

tel./fax. 033-8536-285

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup paliw do sprzętu silnikowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w terminie od 01.07.2008 do 30.06.2008r

.

 

Przedmiotem przetargu jest: zakup paliw do sprzętu silnikowego Zakładu

Budżetowego Gospodarki Komunalnej , w ilości:

1. olej napędowy do 20 tys.l

2. benzyna bezołowiowa do 800l.

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych ,oraz wariantowych..

Kryteria wyboru ofert:

  • Cena ON - 87 %

  • Cena benzyny bezołowiowej - 3 %

  • Warunki płatności - 10 %

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego pok. nr 13, lub pobrać ze strony internetowej www. bip.brenna.org.pl. → Instytucje Publiczne → Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej → tablica ogłoszeń. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Robert Rymorz , tel. 033-8536-285.

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców , którzy:

1/ Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2/ Złożą w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wypełnioną ofertę (wzór stanowi załącznik do s.i.w.z.), która spełniać będzie wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3/ Posiadają stację paliw w odległości do 3 km od trasy przejazdu samochodu śmieciarki - tj. Brenna - Górki - Skoczów - Ustroń

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do 04.06.2008r do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 04.06.2008r o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego, pok.13.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Robert Rymorz 2008-04-25
Opublikował w BIP: Robert Rymorz 2008-04-25 14:52:27
Liczba wyświetleń: 12485
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj