Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Brenna

ul. Wyzwolenia 34

43-438 Brenna

tel./fax. 033-8536-285

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup paliw  do sprzętu silnikowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w terminie od 01.07.2010 do 30.06.2011r

 .

 

Przedmiotem przetargu jest: zakup paliw  do sprzętu silnikowego Zakładu   

Budżetowego Gospodarki Komunalnej , w ilości:                   

                 1.   olej napędowy  do 20 tys.l

                 2.   benzyna bezołowiowa  do 800l.

 Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych ,oraz wariantowych..

 Kryteria wyboru ofert:

-         Cena  ON                                                                                - 87 %

-         Cena benzyny bezołowiowej                                                  -   3 %

-         Warunki płatności                                                                   - 10 %

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie  w siedzibie zamawiającego pok. nr 13, lub pobrać ze strony internetowej www. bip.brenna.org.pl. → Instytucje Publiczne → Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej → tablica ogłoszeń. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Robert Rymorz , tel. 033-8536-285.

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców , którzy:

1/  Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  oraz nie podlegają  wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2/  Złożą  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wypełnioną ofertę (wzór stanowi załącznik do s.i.w.z.), która spełniać będzie wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3/ Posiadają stację paliw w odległości do 3 km od trasy przejazdu samochodu śmieciarki - tj. Brenna - Górki - Skoczów - Ustroń

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie   do 07.06.2010r  do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi  07.06.2010r o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego, pok.13.                    .

Czas związania z ofertą – 30 dni.

 

 

Brenna dnia  14.05.2010r.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Robert Rymorz 2010-05-18
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2010-05-18 15:35:47
Liczba wyświetleń: 12481
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj