Menu Podmiotowe menu ikonka

Obowiązek informacyjny - System Powiadamiania Klienta w Urzędzie Gminy Brenna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BRENNA W RAMACH SYSTEMU POWIADAMIANIA KLIENTA (SPK)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż: 

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brenna będący kierownikiem  Urzędu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 853 62 22, faks +48 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Lisa, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@brenna.org.pl
2. 
pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody Pana/Pani na dostawanie informacji za pomocą systemu powiadamiania mieszkańca za pomocą wybranej metody wskazanej na wniosku. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorca danych osobowych.

Odbiorcami danych będą:

1. REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Kasprowicza 5 w zakresie zarządzania system wysyłki powiadomień;
2. LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Toszecka 101 w zakresie wysyłania informacji w formie SMS;

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po
spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.,

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1.
dostępu do treści swoich danych osobowych,
2.
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3.
usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4.
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5.
przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
6.
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

VII. Prawo do cofnięcia zgody

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie się wiązało z brakiem możliwości informowania Pana/Pani za pomocą systemu.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2023-09-08
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2023-09-08 12:09:53
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Maciej Owczarzy 2023-09-08 12:00:00
Liczba wyświetleń: 38
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-08 12:09:53 Dodano dokument Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj