Menu Podmiotowe menu ikonka

Obowiązek informacyjny - OPKiS

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W OŚRODKU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA 
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:
 
 1. Administrator danych.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 8536550, faks +48 33 8586971, e-mail: opkis@brenna.org.pl
 1. Inspektor ochrony danych.
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@brenna.org.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 
 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa, w szczególności w ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne, w celu realizacji przysługujących instytucji uprawnień, bądź spełnienia przez instytucję obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 
 1. Odbiorcy danych osobowych.
 
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 
 1. Okres przechowywania danych osobowych.
 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 
 1. Prawo do cofnięcia zgody.

 

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 1. ) ustawowym,
 2. ) umownym,
 3. ) warunkiem zawarcia umowy,
      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podmiot publikujący: OPKiS Brenna
Wytworzył: Katarzyna Macura 2018-05-25
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2018-05-25 10:57:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2018-05-28 10:55:20
Liczba wyświetleń: 1783
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-05-28 10:55:20 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj