Menu Podmiotowe menu ikonka

INFORMACJE

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
TRANSPORT

Inspektor: Olga Kowalik – stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej,
pokój nr 6 tel. +48 33 853 62 22 wew. 106

I. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
II. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brenna:
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /DETAL/
♦  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /GASTRONOMIA/
♦  jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów  alkoholowych
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany, cofnięcia, stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych
3. Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokój nr 6 nr wew.tel. 106
4. Informacje:
   ♦ druki do pobrania na stronie UG Brenna w „wzory wniosków”
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /DETAL/
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /GASTRONOMIA/
               - wniosek o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
     ♦ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych
- opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek lub do kasy Urzędu Gminy Brenna przed wydaniem zezwolenia.
  - opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
     w tym zakresie wynosi:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  z wyjątkiem piwa
          2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
- opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę określoną dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach
I rata – do dnia 31 stycznia
II rata - do dnia 31 maja
III rata - do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.
 
   ♦     Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
Zmiana od 1 stycznia 2016 roku
 
Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
 
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.
Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.
 
 
♦   Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 13 w/w ustawy przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
       ♦       Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia .Zezwolenia jednorazowe , wydawane są na okres do 2 dni. Opłata za zezwolenie, wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może odbywać się tylko w wydzielonych miejscach (ogródkach), wskazanych przez organizatora imprezy, z zapewnieniem dostępu do toalet.

5. Przepisy prawa:
♦ Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.., poz.1286)
♦ Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Brenna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
♦  Uchwała Nr XXXII/222/01 Rady Gminy w Brennej z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Brenna
      ♦ Uchwała Nr XXXII/213/93 Rady Gminy w Brennej z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Brenna

III. TRANSPORT

1. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Brenna

opłata administracyjna za udzielenie licencji:

   • 200 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji od 2 do 15 lat
   • 250 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat
   • 300 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat

2. Informacje

    ♦ druki do pobrania na stronie UG Brenna w „wzory wniosków”

     - wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

     - zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu taksówką osobową

  ♦ Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Brenna wymaga uzyskania licencji Wójta Gminy Brenna.
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

  ♦ Wniosek powinien zawierać:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej
3. określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego taksówką,
4. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,
5. czas, na jaki licencja ma być udzielona

  ♦ Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z PKD,

- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

- kserokopię zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie z zakresu transportu drogowego taksówką lub dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w zakresie transportu drogowego taksówką, z zastrzeżeniem, że przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych Wnioskodawcy,

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy, oraz zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców – (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed jej złożeniem),

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2,

- kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z adnotacją urzędową stwierdzającą przystosowanie pojazdu jako taksówki oraz, w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu - dokumentu potwierdzającego prawa dysponowania nim,

- kserokopię świadectwa ważnego dowodu legalizacji taksometru,

- kserokopię prawa jazdy

- dokument o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

♦    Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji oraz w załączonej do wniosku dokumentacji nie później niż w terminie 14 dni od daty ich powstania, a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

♦         Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3. Podstawa prawna:

♦ Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235, poz. 1726)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 r. nr 153 poz. 1612)

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz. U nr 117 poz. 1010)

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z 2003 r, nr 230 poz. 2303)

♦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjnezwiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatukompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916)

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2008-07-30
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2008-07-30 11:02:43
Zatwierdził opublikowanie w BIP:
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2021-06-18 08:54:43
Liczba wyświetleń: 25872
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-18 08:54:43 Zmieniono zawartość dokumentu Maciej Owczarzy Szukaj
2021-06-18 08:54:43 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Maciej Owczarzy Szukaj
2016-01-19 09:05:24
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2013-12-19 13:32:24
 • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-09-21 10:09:26
 • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2011-11-29 09:39:32
 • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj