Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja Publiczna - OPKiS

I N F O R M A C J A
 
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OŚRODKA PROMOCJI, KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA (BIP gminy Brenna)
 (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)
 
Informacja Publiczna w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna jest udostępniana:
- w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.brenna.org.pl),
- przez wywieszenie, wyłożenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (www.brenna.org.pl),
- w “Wieściach znad Brennicy”.

Informacja Publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1198) jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W celu uzyskania informacji publicznej można posłużyć się wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik do niniejszej informacji lub dowolną inną formą wniosku w tym listownie.
 
Mając na względzie uzyskanie przez stronę właściwych informacji, o które strona wnioskuje, przy składaniu wniosku należy precyzyjnie, merytorycznie oraz w miarę możliwości szczegółowo określić informację, o które się wnioskuje. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do określenia przedmiotu wniosku należy skontaktować się z właściwym merytorycznie pracownikiem Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.
Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Promocji Kultury i Sportu w Brennej, lub przesłać na adres:

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
 
lub adres e-mail:  opkis@brenna.org.pl
 
Dostęp do informacji publicznej w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1198).
  
Zgodnie z art. 15 ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
Ponadto podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
 W zakresie udostępniania informacji publicznej – tak tej na wniosek strony, jak i tych znajdujących się na BIP - niektóre dane będą podlegały ograniczeniu, ze względu na ochronę prawną wynikającą z innych przepisów prawa - ustaw szczególnych – będących lex specialis w stosunku do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112 poz. 1198). Dane takie zostaną poddane procesowi anonimizacji, stając się nieczytelnymi dla zainteresowanej osoby.
Podmiot publikujący: OPKiS Brenna
Wytworzył: Katarzyna Macura 2017-07-26
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2017-07-26 13:01:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2017-07-26 13:05:32
Liczba wyświetleń: 2874
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-07-26 13:05:32 Dodano plik - DANE WNIOSKODAWCY.docx do treści Maciej Owczarzy Szukaj
2017-07-26 13:00:38 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj