Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja niedostępna w BIP

 

I N F O R M A C J A
 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY BRENNA

 

 
(art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)
 
Informacja Publiczna w Urzędzie Gminy Brenna jest udostępniana:
- w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.brenna.org.pl),
- przez wywieszenie, wyłożenie na terenie Urzędu Gminy,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (www.brenna.org.pl).
- w “Wieściach znad Brennicy”.

Informacja Publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1198) jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W celu uzyskania informacji publicznej można posłużyć się wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik do niniejszej informacji lub dowolną inną formą wniosku w tym listownie.
 

Mając na względzie uzyskanie przez stronę właściwych informacji, o które strona wnioskuje, przy składaniu wniosku należy precyzyjnie, merytorycznie oraz w miarę możliwości szczegółowo określić informację, o które się wnioskuje. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do określenia przedmiotu wniosku należy skontaktować się z właściwym merytorycznie pracownikiem Urzędu Gminy Brenna lub sekretarzem gminy. Lista kontaktów wraz z określeniem zakresu działalności poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się TUTAJ.


Wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna, przesłać na adres:

 

Urząd Gminy Brenna

ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

 
lub adres e-mail: ip@brenna.org.pl
 


Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Brenna reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1198).

 

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia i komisje Rady Gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej gminy.

 

Zgodnie z art. 15 ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Ponadto podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 

 

Wysokość opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej określa zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 149/2012 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej, udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub  innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy w Brennej. Plik zarządzenia znajduje się w załączniku.

 

W zakresie udostępniania informacji publicznej – tak tej na wniosek strony, jak i tych znajdujących się na BIP - niektóre dane będą podlegały ograniczeniu, ze względu na ochronę prawną wynikającą z innych przepisów prawa - ustaw szczególnych – będących lex specialis w stosunku do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112 poz. 1198). Dane takie zostaną poddane procesowi anonimizacji, stając się nieczytelnymi dla zainteresowanej osoby.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2008-05-20
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2008-01-29 10:10:36
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2013-01-03 14:34:03
Liczba wyświetleń: 3861
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-01-03 14:34:03
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-11-30 13:33:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-11-30 13:30:38
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-11-30 13:30:11
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-11-06 13:05:21
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-10-29 15:44:17
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-10-29 15:39:54
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj