TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.5.2020

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami:  

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna
 na realizację zadania publicznego pn.:

Remont fragmentów dróg gminnych w ciągu
ul. Spółdzielczej i ul. Poprzecznej w Górkach Wielkich

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1  Zamówienie polega na wykonaniu remontu fragmentów dróg gminnych w ciągu ul. Spółdzielczej i                        ul. Poprzecznej w Górkach Wielkich.  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- frezowanie istniejącej nawierzchni na powierzchni 800 m2
- ścinanie i profilowanie podłoża kruszywem łamanym  6cm na powierzchni 800 m2,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo na powierzchni 800 m2,
- wykonanie nawierzchni wiążącej o gr. 4 cm i nawierzchni ścieralnej o gr 4 lub cm z asfaltobetonu na powierzchni 800 m2,
- ścinanie profilowanie i utwardzanie poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni 120 m2.

1.2  POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

1.3    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SSTWiOR oraz przedmiarze – stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

2.1 Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
2.2 W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowania Wykonawca, jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formularzu oferty.

3.    Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

4.    Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- Waldemar Ornowski tel. 33-8536-222 wew. 222
- Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 23.12.2020 r.

5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Oferta na „Remont fragmentów dróg gminnych w ciągu ul. Spółdzielczej i ul. Poprzecznej w Górkach Wielkich”, Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia  77,  Biuro Podawcze w terminie do 03.12.2020 r. do godz. 10:00.

6.    Kryteria  oceny ofert:

6.1     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

6.1.1 Cena (C) – 95 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:
Liczonym według wzoru:
                   Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
  Cena = -------------------------------------------------------------------------------------------                x 95 pkt.
                    Cena brutto badanej oferty
6.1.2    Gwarancja (G) – 5% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.
Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:
                                                Gwarancja badanej oferty
      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt.
                                    Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert
Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.
Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).
Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny, tj. 36 miesięcy, albo dłuższego niż maksymalny, tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi niezgodność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.
6.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:
P = C + G
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
7.    W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.BRENNA, dnia 18.11.2020 r.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2020-11-18
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2020-11-18 11:34:00
Liczba wyświetleń: 10124