TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009r regulacji prawnych dotyczących tzw. „jednego okienka” na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw a także w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U Nr 142 , poz. 702 z późn. zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje , że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na podstawie zintegrowanego wniosku EDG-1 są zobowiązani do dopełnienia formalności w Urzędzie Skarbowym niezależnie od złożonego wniosku EDG-1.

 


W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009r regulacji prawnych dotyczących tzw. „jednego okienka” na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw a także w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U Nr 142 , poz. 702 z późn. zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje , że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na podstawie zintegrowanego wniosku EDG-1 są zobowiązani do dopełnienia formalności w Urzędzie Skarbowym niezależnie od złożonego wniosku EDG-1.

Aktualizowanie danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 w przypadku dokonywania zmian , które nie są objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Może to dotyczyć następujących sytuacji:

 • zmiana dowodu osobistego przedsiębiorcy

 • zgłoszenie / zmiana rachunków bankowych osobistych lub związanych z działalnością

 • zmiana rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej

 • wskazanie /zmiana adresu przechowywania dokumentacji rachunkowej

 • wskazanie /zmiana podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową przedsiębiorcy

Wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą są zobowiązani do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym ( wg miejsca zamieszkania) oświadczenia w formie pisemnej o wyborze formy opodatkowania . Oświadczenie należy złożyć nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej .

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w formie karty podatkowej konieczne jest złożenie wniosku PIT-16

Spółka cywilna

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego/ aktualizacyjnego NIP-2 ( wraz z załącznikiem NIP-D) niezależnie od wniosku EDG-1.

Opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą , który rezygnują ze zwolnienia z opodatkowaniu podatkiem VAT składają zgłoszenie rejestracyjne VAT-R do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług:

 • kiedy adres wykonywania działalności znajduje się w miejscu zamieszkania – naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania

 • kiedy adres wykonywania działalności znajduje się poza miejscem zamieszkania- naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca wykonywania działalności

 • kiedy jest kilka miejsc wykonywania działalności objętych właściwością różnych urzędów skarbowych- naczelnik urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania

Opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia zarejestrowana do VAT wynosi 170zł i można ją uiścić u inkasenta w siedzibie urzędu skarbowego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej

W przypadku przedsiębiorców dokonujących zawieszenia działalności gospodarczej ,będących podatnikami podatku od towarów i usług ( za wyjątkiem podatników zarejestrowanych do transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE) należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie VAT-Z.

W przypadku wznowienia działalności przez w/w przedsiębiorców należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R.

Likwidacja działalności

Przedsiębiorcy , którzy likwidują działalność gospodarcza składają w Urzędzie Skarbowym:

 • zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 i VAT-Z – w przypadku podatników VAT

 • zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – w przypadku podatników nie będących podatnikami VAT

Terminy dokonywania aktualizacji w Urzędzie Skarbowym

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U Nr 142 , poz. 702 z późn. zm.) przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż :

 • w terminie 7 dni od dnia , w którym nastąpiła zmiana danych w przypadku podatników będących podatnikami podatku VAT

 • w terminie 30 dni od dnia , w którym nastąpiła zmiana danych w przypadku pozostałych podatników

Ponadto informuję się , że od dnia 31-03-2009r został zniesiony obowiązek dołączania do zgłoszenia NIP-1 , NIP-2 kopii dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem

 

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Grażyna Cholewa 2009-04-09
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2009-04-09 15:03:38
Liczba wyświetleń: 25796