TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3
Numer ogłoszenia: 76758 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 72816-2016 z dnia 2016-03-31 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Brenna
Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3 -...

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3

Numer ogłoszenia: 76758 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72816 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1)Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3 - zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 22.03.2016 r. i zapisem § 4 ust. 9 Umowy Nr Zp.271.1.11.2015 z dnia 01.09.2015 r. Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Pzp.

2) Zamówienie obejmuje wykonanie uzupełniającego zakresu robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, tj. - od studzienki S48 do S58, - od studzienki S55 do S55a, - od studzienki S57 do S57a, - od studzienki S58 do S58a, - cztery przyłącza do trzech budynków mieszkalnych. w oparciu o dokumentację budowlano - wykonawczą, wykonaną przez Pracownię Projektową PROWODKAN ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków.
3) W ramach robót uzupełniających wykonać należy:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną dn 200-160mm PCW - 339 mb - przyłącza (przykanaliki) do budynków dz 160 PCW- 15 mb/ 4 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA - HOMA Sp. J., Mazańcowice 178, 43-391 Mazańcowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110396,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 135787,85

 • Oferta z najniższą ceną: 135787,85 / Oferta z najwyższą ceną: 135787,85

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164) który stanowi, : art. 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2016-04-05
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-04-05 12:32:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-04-05 12:31:00
Liczba wyświetleń: 7766