Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski”.

Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220m³ drewna , obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2015 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej  ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 828)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła  188,85 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2015 rok wynosi  41,55 zł za 1 ha fizycznego lasu.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,78 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Zuzanna Wigezzi 2015-01-19
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2015-01-19 08:53:51
Liczba wyświetleń: 1613