TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Brenna dn, 31.08.2009r.

B-7320/1/11/2006-2009

OBWIESZCZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Brenna dn, 31.08.2009r.

B-7320/1/11/2006-2009

OBWIESZCZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w dniach od 14 września do 13 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 (pok. 28) w godzinach 1000-1400, a w weekendy w godzinach 900-1000 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, pok 2 (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brenna z podaniem imienia i

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniach od 14 października do 3 listopada 2009r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brenna.

 

 

Wójt Gminy Brenna

 

Iwona Szarek

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Dariusz Jakubiec 2009-08-31
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2009-08-31 11:16:08
Liczba wyświetleń: 73091