XML
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Karta Informacyjna

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 • Uchwała Nr  VII/66/11   Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r.  roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

II. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i NIP
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku osoby fizycznej)

III. Wymagane załączniki

 • 1. wypełniony wniosek i oświadczenia,
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
  3. kopia dowodu dokonania opłaty rejestrowej.

IV. Dokumenty do wglądu

 • - dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
  - w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

V. Opłaty*

 • opłata 500 zł za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - na konto Urzędu Gminy Brenna  Bank PEKAO S.A. 87 1240 4142 1111 0010 4292 4237
  tytuł wpłaty: "Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

VI. Termin załatwienia sprawy

 • 7 dni od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój nr 106

IX. Tryb odwoławczy

 • Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Brenna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. wniosek

2. oświadczenie  o niekaralności

3.oświadczenie dotyczące NIP i REGON

4. oświadczenie dotyczące warunków lokalowych

5.rozporządzenie MPIPS w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych

6.uchwała Nr VII/66/11 Rady Gminy Brenna

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłGrażyna Cholewa - Ewidencja działalności gospodarczej2012-12-05
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-05 10:10
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-05 10:15
Dodano do archiwum Maciej Owczarzy - Admin