XML
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - rejon stacji narciarskiej Świniorka

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 31 lipca 2017r. do 29 sierpnia 2017r. Urzędu Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77
w Brennej pokój nr 28, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1430 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna www.brenna.org.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej, pokój nr 21 w dniu 28 sierpnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brenna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
-    o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej,
-    o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brenna.
 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w projektu planu. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  43-438 Brenna. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu planu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2017-07-21
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-21 08:08