Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.9.2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.9.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 

ZAPRASZA

 

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna

 na realizację zadania publicznego pn.:

 

Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia

w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3” zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą remontu i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez FAKTORIA Spółka Jawna M. H. Szafarczyk z siedzibą: ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

1.2 Inwestycja obejmuje wykonanie remontu (wymiany) pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z remontem kominów budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3. Ponadto remont obejmie również wymianę instalacji odgromowej budynku.    

1.3 Zakres rzeczowy obejmuje:

a)    rozebranie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, ze złożeniem na terenie placu budowy,

b)    uzupełnienie łacenia dachu pod nowe pokrycie z blachy trapezowej,

c)    pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o powierzchni 503,41m2,

d)    wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

e)    wykonanie rynien i rur spustowych,

f)     wykonanie remontu kominów z cegły ponad dachem,

g)    wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów wykonanej instalacji.

1.4  POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych
1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji budowlanej - stanowiącej załacznik nr 3 do niniejszego zapy

 

1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 2.1 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając stosowne oświadczenie zawarte w treści Formularza oferty.

3.         Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 

4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Mariusz Nowak oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia przekazania placu  budowy do 31.10.2019 r.

 

5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta na „Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3”.

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 25.07.2019 r. do godz. 10:30.

6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

6.1.1 Cena (C) – 80 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:

Liczonym według wzoru:

                                 Najniższa cena brutto z ropatrywanych i nieodrzuconych ofert

Cena =                 -------------------------------------------------------------------------------------------     x 80 pkt.
                                Cena brutto badanej oferty


6.1.2  Gwarancja (G) – 10% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.

Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:
                              
                                   Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert

Gwarancja   = ------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.
                                    Gwarancja badanej oferty

  

 

Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.

Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).

Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy albo dłuższego niż maksymalny tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.

6.1.3  Kara umowna  (K)– 10% - będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty wysokości kary umownej za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, za każdy dzień opóźnienia.

 

Najniższa kara umowna za opóźnienie  w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, jaką może zaoferować Wykonawca to 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia. Najwyższą możliwą karą umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, jaką uwzględni Zamawiający przy wyborze oferty to 0,06 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca określając w ofercie karę umowną winien zaproponować jedną z wartości określonych w tabeli poniżej.

 

Punkty w kryterium kara umowna będą przyznawane w następujący sposób:

 

Zadeklarowany przez Wykonawcę wysokość kary umownej za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie

Przyporządkowana ilość punktów

0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto

0 pkt.

0,02 % wartości przedmiotu umowy brutto

2 pkt.

0,03 % wartości przedmiotu umowy brutto

4 pkt.

0,04 % wartości przedmiotu umowy brutto

6 pkt.

0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto

8 pkt.

0,06 % wartości przedmiotu umowy brutto

10 pkt.

Uwaga: w przypadku  nie wpisania w formularzu oferty wysokości kary umownej, wpisania mniejszej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego albo wpisania większej niż maksymalna dopuszczona przez Zamawiającego, bądź wpisanie kary umownej innej niż określone powyżej - Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.

6.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:

P = C + G + K

P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja, kara umowna,

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja

K - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium kara umowna

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

6.3   W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

BRENNA, dnia 10.07.2019 r.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2019-07-10
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-07-10 13:42
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-07-26 09:07
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 18 września 2019r. 05:04:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.