Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.8.2019
 

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.8.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 ZAPRASZA

 do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna;

  na realizację zadania publicznego pn.:

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.

1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej.

2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I.


 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

1.1 Zamówienie polega na: pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.  Zad.1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej.

Zad.2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I.

zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, opracowanymi przez:

Zad. 1.Usługi Projektowe mgr inż. Lech Marcisz ul. Pszenna 18, 43-300 Bielsko-Biała,

Zad.2. HYDRO-LINE PROJEKT mgr inż.Jacek Hyrnik ul. Polańska 147, 43-450 Ustroń,

- stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

1.2   Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:

a) Zadanie 1

Opis zamierzenia budowlanego:

- remont odcinka drogi wraz remont chodnika na długości ul. Jatny objętej inwestycją,

- remont zjazdów  oraz miejsc postojowych,

- rozbiórka istniejącego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej, oraz wykonanie w jego miejsce nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do potoku Jatny,

- umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu projektowanego wylotu,

- przegłębienie istniejącej sieci gazowej śr./c dn 50 stal i wymiana na rury PE klasy 100 typoszeregu SDR 11 RC dn 63mm o łącznej długości 9  m. (wg projektu branżowego),

Powierzchnie projektowanych elementów:

Nawierzchnie bitumiczne:

- powierzchnia jezdni – 592 m2

- powierzchnie zjazdów – 22 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej:

- powierzchnia chodnika – 108 m2

- powierzchnia miejsc postojowych – 38 m2

Nawierzchnie z kostki integracyjnej:

- powierzchnia pasów dla osób niewidomych – 5 m2

Nawierzchnie z kruszywa:

- powierzchnia zjazdów – 10 m2

- powierzchnia pobocza – 92 m2

b) Zadanie 2

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Brenna ul. Jatny – Etap I, dn 200-160 PCW – 42,4 mb

(Si1 – K1)

 1.2   Nadzór inwestorski obejmuje inwestycje, której szczegółowy opis został określony w dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:

a)    pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b)    realizowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi integralną część zapytania ofertowego -  załącznik nr 2 .

Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
 

1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych (przewidywany termin – lipiec 2019 r.) do zakończenia realizacji inwestycji (przewidywany umowny termin zakończenia robót  31.10.2019 r.) oraz w okresie gwarancji jakości, tj. do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

1.5.2 Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadku  okres pełnienia nadzoru inwestorskiego również ulegnie zmianie.

 

1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w zapytaniu ofertowym.

 

2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 

2.1   Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;

Zamawiający wymaga:

- 1 osoby, która będzie pełniła funkcje Koordynatora specjalistów – Inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie do nadzorowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w specjalności  inżynierii drogowej,

- 1 osoby która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia  2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

a) Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

b) Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z kwalifikacji zawodowych innych podmiotów.

c) Zamawiający nie domaga się bezwzględnie 2 osób, ale domaga się osób, które będą posiadały ww. uprawnienia, tzn. jedna lub dwie  osoby mogą posiadać ww. uprawnienia budowlane.

 

2.2 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo KRUS, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

 Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 7 zapytania ofertowego.

3.         Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub pobrać je bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Robert Zamarski  oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536397.

 5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. 1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej.

2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I.

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 24.06.2019 r. do godz. 10:30.

 6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych

           i nieodrzuconych ofert

 

C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt

 

               Cena brutto badanej oferty

6.2   Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

6.3   W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.4   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.

6.5   W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

BRENNA, dnia 05.06.2019 r.

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2019-06-05
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-06-05 12:16
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-07-17 13:02
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 18 września 2019r. 05:44:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.