Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.2.2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.2.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 

ZAPRASZA

 

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna;

- zapytania ofertowego,

  na realizację zadania publicznego pn.:

 

Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego, 9-cio osobowy (8+1),  zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku,  z dostawą do siedziby Zamawiającego, na koszt Wykonawcy,  dla którego co najmniej jedna stacja obsługi znajduje się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, tj. miejscowości Brenna.

1.2 Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności WE (homologacji), oświadczenie o ty, że  jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2016,  poz.  2022 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.

1.4  Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych), zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.

1.5  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla samochodu  do przewozu osób niepełnosprawnych, zawiera Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

2.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

2.1 Sytuacja finansowaw celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

2.2 W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowania Wykonawca, jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formularzu oferty.

Niespełnienie ww. warunku spowoduje odrzucenie oferty.

3.   Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście  w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl/

4.         O soby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Olga Kowalik oraz Barbara Stec - Czyż , tel. 33 8536 222 wew. 226

5.    Wymagany termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 31.07.2019 r.

6.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta – „Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna                       ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 20.03.2019 r. do godz. 10:30.

7.   Kryteria  oceny ofert:

7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych

           i nieodrzuconych ofert


C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt

              
                 Cena brutto badanej oferty

7.2   Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

7.3     W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.4     Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.

7.5     W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

BRENNA, dnia 12.03.2019 r.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2019-03-12
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-03-12 10:35
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-03-20 13:34
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 22 marca 2019r. 09:11:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.