Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.3.2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.3.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 

ZAPRASZA

 

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna;

 

 na realizację zadania publicznego pn.:

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych
w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1 Zamówienie polega na: pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.  Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2”, zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez Pracownię Projektową „PROWODKAN” ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków oraz aktualizacją zakresu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia, wykonaną przez HYDRO-LINE PROJEKT mgr inż. Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147, stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

1.2   Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:

 1/ Kanalizacja grawitacyjna:

- ciągi główne:  ɸ 200x5,9mm z rur PCW typ ciężki „S” – 6.734,0 mb

                         ɸ 160x4,7mm z rur PCW typ ciężki „S” -     750,0 mb

  2/ Kanalizacja ciśnieniowa:

  - ciągi główne: ɸ 90x8,2mm z rur PE100 RC SDR 11 – 107,0 mb  (z pompowni P2)                

                          ɸ 75x4,5mm z rur PE100RC SDR 176 – 91,5 mb (NSR2-Tr75/75)

 3/ Przepompownia ścieków – 1 kpl (P2 – ul. Nowy Świat).

 1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:

a)    pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b)    realizowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi integralną część zapytania ofertowego -  załącznik nr 2 .

Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.5   Termin realizacji zamówienia

1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych (przewidywany termin – kwiecień 2019 r.) do zakończenia realizacji inwestycji (przewidywany umowny termin zakończenia robót wraz z przyjęciem zgłoszenia zakończenia robót – 30.09.2020 r.) oraz w okresie gwarancji jakości, tj. do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

1.5.2 Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadku  okres pełnienia nadzoru inwestorskiego również ulegnie zmianie.

1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w zapytaniu ofertowym.

 2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 2.1   Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;

Zamawiający wymaga:

- 1 osoby, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru – Koordynatora, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz

- 1 osoby, która będzie pełniła funkcje Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wydane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz

- 1 osoby, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

a) Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

b) Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z kwalifikacji zawodowych innych podmiotów.

c)  Zamawiający nie domaga się bezwzględnie 3 osób, ale domaga się osób które będą posiadały ww. uprawnienia tzn. jedna lub dwie  lub trzy osoby mogą posiadać ww. uprawnienia budowlane.

2.2 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

 Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 7 zapytania ofertowego.

 

3.         Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Anna Sławiczek oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536397.

 5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 04.04.2019 r. do godz. 10:30.

 6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych

           i nieodrzuconych ofert

 

C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt

              
                 Cena brutto badanej oferty

6.2   Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

6.3   W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.4   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.

6.5   W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

  BRENNA, dnia 20.03.2019 r.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2019-03-20
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-03-20 10:15
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-04-25 11:26
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 18 czerwca 2019r. 16:52:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.