Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.1.2019


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.1.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 

ZAPRASZA

 

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

- Rozporządzenia MRiRW w sprawie wyboru Wykonawców  zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.396).

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna;

- Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna.

 

 na realizację zadania publicznego pn.:

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.

 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi

 w Górkach Wielkich, Szpotawice, Etap III”

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzaniem energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1.   Zamówienie polega na: pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, Szpotawice, Etap III”, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, opracowanymi przez HYDRO – LINE PROJEKT, Jacek Hyrnik, 43-450 Ustroń, ul. Polańska 147.

 1.2.   Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:

- kanalizacja sanitarna PCW  dn 200 mm L= 4 187 mb

- kanalizacja sanitarna  PCW dn 160 mm L= 84 mb

- przyłącza do budynków PCW dn 160 mm L= 1264 mb

- przykanaliki wraz z przyłączeniami  budynków PCW dn 160 mm L=360 mb/83 szt.

- odtworzenie nawierzchni drogowych

- obsługa geodezyjna inwestycji.

 1.3   Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:

a)    pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b)   realizowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi integralną część zapytania ofertowego -  załącznik nr 2 .

Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w zapytaniu ofertowym.

2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 2.1  Sytuacja finansowa  w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 10.000,00 złotych, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

2.2  Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;

Zamawiający wymaga:

- 1 osoby jako koordynatora specjalistów, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych;

- 1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej,

wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga: Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

2.3     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, które nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 7 zapytania ofertowego.

 

3.         Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 

4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Anna Sławiczek oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  w okresie od dnia realizacji robót budowlanych (przewidywany termin rozpoczęcia robót – maj 2019r.) do zakończenia realizacji inwestycji (przewidywany umowny termin zakończenia robót wraz z przyjęciem zgłoszenia zakończenia robót – 30.10.2019 r.) oraz w okresie gwarancji jakości, tj. do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi  w Górkach Wielkich, Szpotawice, Etap III”.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna      ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 22.03.2019 r. do godz. 10:30.

 

6.         Kryteria  oceny ofert:

 

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

6.1.1 CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 60 % tj. max. 60 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych

           i nieodrzuconych ofert

 

C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 60 pkt

 

               Cena brutto badanej oferty

 

6.1.2 Doświadczenie zawodowe waga kryterium 40 %  max. 40 pkt.

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru Koordynatora tj. będzie punktował usługi nadzoru zrealizowane  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z budową wodociągu lub kanalizacji sanitarnej (roboty zakończone), a wartość każdej nadzorowanej roboty budowlanej jest nie mniejsza niż 500.000,00 zł brutto;

Punkty przyznawane w tym kryterium:

- 1 usługa – 10 pkt

 

 

- 2 usługi – 20 pkt

 

 

- 3 usługi – 30 pkt

 

 

- 4  usługi – 40 pkt

 

 

Zamawiający  maksymalnie oceniał będzie 4 usługi.

 

 

 Uwagi:

 

a) W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca wskaże w pkt. 11  Formularza oferty, że zrealizował usługi o których mowa w niniejszym kryterium, oraz załączy dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały zrealizowane prawidłowo  np. referencje,  protokoły odbioru usługi. 

b) Jeżeli Wykonawca nie posiada doświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie (tj. nie wypełni pkt. 11 formularza oferty)  - Zamawiający w takim przypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt.

c) Zamawiający przyzna również Wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:

- nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, o których mowa powyżej, potwierdzających że wykazane usługi zostały wykonane należycie;

- z treści przedłożonych dokumentów nie wynika w sposób jednoznaczny (np. w treści dokumentów są błędy, dokumenty są niekompletne, dokumenty nie są spójne, itd.), że usługi zostały wykonane należycie.

d) w przypadku usług przedstawionych na poczet ww. kryterium oceny ofert Wykonawca nie może korzystać z doświadczenia innych podmiotów.

6.2 Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena i doświadczenie zawodowe.

7.          W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

BRENNA, dnia 06.03.2019 r.powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2019-03-06
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-03-06 11:26
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2019-04-02 10:24
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 01:33:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.