Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.11.2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.11.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2
 
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n.  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2.
1.2 Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:
1/Kanalizacja sanitarna PCW/PE dn 200 mm- 6 529 mb
2/ Kanalizacja sanitarna PCW dn 160 mm - 24 mb
3/ Pompownia ścieków – 1kpl. (P2 – ul. Nowy Świat) wraz z kanalizacją ciśnieniową PE dz 90mm – 110 mb
4/ Przyłącza do budynków - PCW dn 160 mm – 2 133 mb
5/ Przyłącza ciśnieniowe PE dz 75mm – 157mb/przydomowe przepompownie – 2kpl
6/ Przykanaliki + studzienki PCW dn160 mm – 730 mb
142 budynki podłączone do kanalizacji sanitarnej w tym2 budynkizprzydomową przepompownią.
 
1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
  1. pełnienie nadzoru nad inwestycją, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
  2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 do instrukcji konkursowej.
 
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.
 
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
 
1.5 Termin realizacji zamówienia
1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia podpisania umowy z wykonawcą inwestycji (przewidywany termin: wrzesień 2018 r.) do dnia ostatecznego zakończenia i rozliczenia inwestycji.
1.5.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2020 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadkuokres pełnienia nadzoru inwestorskiego również ulegnie zmianie.
 
2. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak, Anna Sławiczek  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec – Czyż, Aneta Cholewa  tel. 33 8536-222 wew. 226
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2
 
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 04.09.2018 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
        Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = --------------------------------------------------------------------------------      x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
 
Ocenę końcową stanowi  liczba punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 
BRENNA, dn. 14.08.2018 r.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2018-08-14
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-08-14 11:51
Modyfikacja Aneta Cholewa - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-09-06 12:37
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 26 czerwca 2019r. 20:34:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.