Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.10.2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.10.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.:  „Dobry start w edukację!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
 
1.1 Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej w ramach projektu pt.:  „Dobry start w edukację!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT, tj. wyposażenie do sali, instrumenty muzyczne, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki i gry edukacyjne, wyposażenie na plac zabaw.
 
1.2 Zamówienie zostało podzielone na 7 części, tj.:
- Część I – wyposażenie do sali
- Część II – instrumenty muzyczne
- Część III – artykuły plastyczne
- Część IV – pomoce dydaktyczne – duża motoryka
- Część V – zabawki i gry edukacyjne
- Część VI – pomoce dydaktyczne – stymulowanie rozwoju mowy i percepcji słuchowej
- Część VII – wyposażenie na plac zabaw
 
1.3 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na wybranych kilka części lub wszystkie części zamówienia.
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach cenowych stanowiących kolejno  załączniki od nr 3a do nr 3g do instrukcji konkursowej.
 
1.5 Pozycja we wspólnym słowniku zamówień publicznych (CPV) :

Główny kod CPV : 39162100-6 – pomoce dydaktyczne
Nazwa części zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV
Część 1: wyposażenie do sali 39100000-3; 39530000-6
Część 2: instrumenty muzyczne 37310000-4
Część 3: artykuły plastyczne 39162100-6
Część 4: pomoce dydaktyczne – duża motoryka 39162100-6
Część 5: zabawki i gry edukacyjne 37520000-9, 37524100-8
Część 6: pomoce dydaktyczne – stymulowanie rozwoju mowy i percepcji słuchowej 39162100-6
Część 7: wyposażenie na plac zabaw 37520000-9
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w instrukcji konkursowej.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowa w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty.
2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
2.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
2.4 Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl  lub w Bazie Konkurencyjności.
 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach merytorycznych – Katarzyna Motyka, tel. 33-8536-222 wew. 232
- w sprawach procedury przetargowej - Barbara Stec – Czyż tel. 8536222 wew. 226
 
5. Termin realizacji zamówienia
5.1  Zamawiający wyznacza maksymalny [nieprzekraczalny] termin wykonania przedmiotu zamówienia na okres do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2 Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty. Może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału pomiędzy 7 a 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
5.3 Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegało ocenie punktowej w ramach kryteriów oceny ofert, dla każdej części zamówienia z osobna oraz zostanie określony w umowie na podstawie złożonego oświadczenia w tym zakresie przez Wykonawcę.

6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
 
Nie otwierać. Konkurs – „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej” – Część ………….”
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 19.07.2018 r. do godz. 10:30.
 
7.1 W każdej części zamówienia Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie pkt. 10.2 niniejszej instrukcji konkursowej. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
7.1.1 Cena (C) – 70%
 
Liczonym według wzoru:
         Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i   nieodrzuconych ofert
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------  x  70  pkt
                     Cena brutto badanej oferty


7.1.2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia (TW) - 20%
 
Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału pomiędzy 7 a 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 
Zamawiający w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie przyznawał punkty wg wzoru:
 
                                                            
                             Najkrótszy zaoferowany termin wykonania przedmiotu
Termin wykonania                       zamówienia
przedmiotu zamówienia (TW) = ------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.                                                           Termin wykonania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty

 
- Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 20 pkt. ofercie z najkrótszym terminem wykonania przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert, zgodnie z formularzem oferty.
- Jeżeli Wykonawca złoży w treści swojej oferty oświadczenie w kwestii terminu wykonania przedmiotu zamówienia odmienne od oczekiwanego przez Zamawiającego ponad maksymalny termin tj. powyżej 21 dnikalendarzowych doprowadzi swoją ofertę do merytorycznej niezgodności z treścią instrukcji konkursowej, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zapisami pkt. 10.2.1 niniejszej instrukcji konkursowej.
- Ewentualny brak złożenia przez Wykonawcę w swojej ofercie – oświadczenia woli w przedmiocie ilości dni, którą przewiduje się na wykonanie przedmiotu zamówienia uniemożliwi Zamawiającemu ocenę takiej oferty w tym kryterium i doprowadzi do jej odrzucenia na podstawie pkt. 10.2.1 niniejszej instrukcji konkursowej.
- Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia, krótszy niż minimalny tj. 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, dla potrzeb porównania i oceny ofert, zostanie przyjęty termin 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.
 
7.1.3 Kara umowna  (K)– 10%
 
Kryterium kara umowna będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia, dla Części zamówienia na którą złożył ofertę, w stosunku do terminu wynikającego z umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 
Najniższa kara umowna za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy      (zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty dla Części zamówienia na którą składa ofertę), jaką może zaoferować Wykonawca, to 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto (części zamówienia którego dotyczy opóźnienie), za każdy dzień opóźnienia. Najwyższą  karą umowną za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, jaką uwzględni Zamawiający przy wyborze oferty, to 0,06% wartości przedmiotu umowy brutto (części zamówienia, którego dotyczy opóźnienie), za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca określając w ofercie karę umowną winien zaproponować jedną z wartości określonych w tabeli poniżej.
Punkty w kryterium kara umowna będą przyznawane w następujący sposób:
Zadeklarowany przez Wykonawcę wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie Przyporządkowana ilość punktów
0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto 0 pkt.
0,02 % wartości przedmiotu umowy brutto 2 pkt.
0,03 % wartości przedmiotu umowy brutto 4 pkt.
0,04 % wartości przedmiotu umowy brutto 6 pkt.
0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto 8 pkt.
0,06 % wartości przedmiotu umowy brutto 10 pkt.
 
Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty wysokości kary umownej, wpisania mniejszej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego lub wpisania większej niż maksymalna dopuszczona przez Zamawiającego, bądź wpisania kary umownej innej niż określone powyżej - Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią instrukcji konkursowej. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1 niniejszej instrukcji konkursowej.
 
7.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta – dla każdej części zamówienia z osobna, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:
 
P = C + TW + K
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, termin wykonania przedmiotu zamówienia,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena,
TW – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia,
K– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  kara umowna,
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
 
7.3 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
 
BRENNA, dnia 10.07.2018 r.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2018-07-10
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-07-10 08:34
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-08-06 12:49
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-03-18
Newsletter
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 21:28:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.