Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.4.2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.4.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej
 w Brennej Centrum - Etap II
 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej w Brennej Centrum - Etap II, poprzez utrwalenie nawierzchni na istniejącej drodze technologicznej na wałach rzeki Brennicy w Brennej Centrum, odcinek o długości 675 mb i szerokości 2,50 m, zgodnie z dokumentacją  projektową opracowaną przez INFO MARK Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz załączonym przedmiarem robót.
1.2.Opis przedmiotu zamówienia:
Ścieżka spacerowo-rowerowa zlokalizowana jest na drodze technologicznej na wałach rzeki Brennicy. I etap budowy ścieżki z Brennej Centrum do przejazdu w bród koło dawnego budynku GOK zrealizowany został w 2015 r. II etap budowy obejmuje odcinek o dł. 675 mb, szer 2,50 mb  od przejazdu w bród (koło dawnego budynku GOK w Brennej) do kładki dla pieszych LNI-42 na rzece Brennicy w Brennej Jatny). Istniejąca nawierzchnia drogi technologicznej, na której ma być zlokalizowana ścieżka – niejednorodna o konstrukcji tłuczniowo-żwirowej.
Zamówienie obejmuje:
- utwardzenie nawierzchni istniejącej mieszanką tłucznia i klińca,
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową.
1.3. Szczegółowe określenie technologii i sposobu realizacji zamówienia oraz zakres zamówienia został zawarty w  dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część niniejszej instrukcji konkursowej. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45111100-8 – roboty ziemne
45262300-4 – roboty betonowe
36535200-2 – wyposażenie placu zabaw
45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placu zabaw
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w instrukcji konkursowej.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.
2.2 Wykonawca składający ofertę musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
2.3 Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;
Zamawiający wymaga:
  • 1 osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Uwaga: Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
2.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
 
2.5 Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Anna Sławiczek tel. 338536222 wew. 226
- w sprawie procedury konkursowej - Barbara Stec – Czyż lub Aneta Cholewa tel. 33-8536397
 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  w ciągu 30 dni od dnia przekazania placu budowy.
 
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej  w Brennej Centrum - Etap II".
 
7. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w terminie do 26.04.2018 r. godz. 10:30, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

 
8. Kryteria oceny ofert
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------      x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
a. Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
b. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
c. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.
d. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 10.04.2018 r.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2018-04-10
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-04-10 08:50
Modyfikacja Aneta Cholewa - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-05-08 11:14
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 19 grudnia 2018r. 05:16:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.