Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.3.2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.3.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. MARKA, MODEL, TYP PODWOZIA: Volksawagen, Caravelle Trendline, 2.0 TDI 150 KM ( 110 kW). Silnik: diesel. Rok produkcji pojazdu: 2018.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla samochodudo przewozu osób niepełnosprawnych, zawiera Załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji konkursowej.
1.3 Wykonawca udziela gwarancji na sprzedany pojazd minimum 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
34110000-1 – samochody osobowe
1.5. Termin realizacji zamówienia i termin płatności faktury:
1.5.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20.08.2018 r. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia (pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa odbędzie się w dniach urzędowania Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 – 13:30. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
1.5.2 Termin płatności faktury - 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy Zamawiającego.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania.
 
2.1.  Sytuacja finansowaw celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
 
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 

4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Olga Kowalik oraz Barbara Stec - Czyż  i Aneta Cholewa, tel. 33 8536 222 wew. 226,
 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 20.08.2018 r.
 
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Konkurs – „Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna                       ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 23.04.2018 r. do godz. 10:30.
 
7. Kryteria  oceny ofert:

7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
      
     Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = --------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
7.2 Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
7.3 W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.
7.5 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 10.04.2018 r.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2018-04-10
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-04-10 08:10
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-04-24 11:15
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 19 grudnia 2018r. 04:34:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.