Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o konkursie ofert-Zp.271.2.1.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.1.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw)
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Brenna Písečná – wspólny start”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennejzgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę ConceptPro Michał Szafarczyk z siedzibą: Oś. Księcia Władysława 6C/8, 44-240 Żory, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
1.2  Inwestycja obejmuje budowę zwartego zespołu urządzeń rekreacyjnych na obszarze o wymiarach ok. 19,0 x 14,0m przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej, ul. Bukowa 45. Projektowane zagospodarowanie zakłada wykonanie zespołu obiektów małej architektury na trawiastym placu wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych w formie mat przerostowych pod urządzeniami rekreacyjnymi. Teren placu zabaw zostanie wygrodzony płotem drewnianym.   
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego w postaci statku pirackiego  o wymiarach ok. 10,5 x 2,75m,
b) dostawę i montaż huśtawki typu gniazdo  o wymiarach ok. 3,0 x 2,0m,
c) wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami rekreacyjnymi w postaci mat przerostowych o powierzchni ok. 86,5m2,
d) wykonanie drewnianego ogrodzenia placu zabaw wraz z dwiema furtkami wejściowymi,
e) dostawę i montaż tablicy informacyjnej i regulaminowej.
Planowana inwestycja polegająca na budowie obiektów małej architektury (placu zabaw) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej nie będzie stanowić barier architektonicznych (fizycznych przeszkód ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych).
1.3 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45111100-8 – roboty ziemne
45262300-4 – roboty betonowe
36535200-2 – wyposażenie placu zabaw
45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placu zabaw
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w instrukcji konkursowej.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.
2.2 Doświadczenie – Wykonawca musi przedstawić w ofercie, iż zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze i wartości podobnej do niniejszego zamówienia tj. roboty budowlane zrealizowane i obejmujące swoim zakresem budowę obiektów małej architektury  o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto każde, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie poświadczeń (referencji). Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
2.3 Wykonawca składający ofertę musi  posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
2.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
2.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Mariusz Nowak oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,
 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia  przekazania placu budowy do 14.05.2018 r.
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) przy Szkole Podstawowej     nr 2 w Brennej".
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 15.03.2018 r. do godz. 10:30.

7. Kryteria  oceny ofert:
 
7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
7.1.1 Cena (C) – 95 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:
 
Liczonym według wzoru:

         Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert 
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------   x 95 pkt.
                    Cena brutto badanej oferty


7.1.2 Gwarancja (G) – 5% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.
Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:

                     Gwarancja badanej oferty
      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt.
                                    Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert


Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.
Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).
Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy albo dłuższego niż maksymalny tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią instrukcji konkursowej zamówienia. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  instrukcji konkursowej.
 
7.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:
P = C + G
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja, kara umowna,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
 
7.3 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 27.02.2018 r.

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2018-02-27
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-02-27 09:05
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-03-23 10:50
Ostatnio dodane
Przetargi
data dodania: 2018-09-10
Treści
data dodania: 2018-09-24
data dodania: 2018-09-24
data dodania: 2018-09-24
Newsletter
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 26 września 2018r. 07:36:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.