Procedura zaskarżania bezczynności gminy do WSA

Opis zaskarżenia bezczynności gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Proces udostępniania informacji publicznej podlega kontroli sądowej, którą sprawują sądy administracyjne. Sądową kontrolę w tym zakresie sprawują Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz  Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie w przypadku spraw kasacyjnych.


Oznacza to że każdy, któremu w terminie nie została udostępniona informacja publiczna może wnieść skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tryb postępowania przez ww. sądami reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.

Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem  organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Skarga powinna zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej czynności,
2) oznaczenie organu, którego bezczynność dotyczy,
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Organ przekazuje skargę, akta oraz odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2012-11-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2012-11-07 14:02