Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Stan prawny dotyczący podatku od środków transportowych

Stan prawny dotyczący podatku od środków transportowych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Waszut - Kierownik Referatu Podatków i Opłat2015-12-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2015-12-11 13:45

ustawa o podatkach i opłtach lokalnych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 849)

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2014-09-24
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2014-09-24 12:27
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2014-09-24 12:28

ustawa o podatkach i opłtach lokalnych

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku

o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst jednoslity Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 ze zm.)

Rozdział 3
Podatek od środków transportowych
Art. 8.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i
poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.
Art. 9.
1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem
ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących
właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy
jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną
osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
©Kancelaria Sejmu s. 13/23
2010-07-06
2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych
lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków
transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
3. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek
podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym
nastąpiło przeniesienie własności.
4. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia
środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
4a. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powstaje także od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został
dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana
decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
4b. Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem
rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
5. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wygasa z końcem miesiąca,
w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja
organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem
miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu,
deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy,
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub
zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych okoliczności;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez
wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.
7. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ
podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba
podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w
którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy,
na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe
podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego
organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub
jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz szczegółowy
zakres zawartych w niej danych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę
(firmę) podatnika, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji
podatkowej oraz dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym rodzaj, markę
i typ środka transportowego, rok produkcji, numer rejestracyjny pojazdu, dopuszczalną
masę całkowitą pojazdu, masę własną pojazdu, dopuszczalną masę
©Kancelaria Sejmu s. 14/23
2010-07-06
całkowitą zespołu pojazdów, liczbę osi, rodzaj zawieszenia, liczbę miejsc do siedzenia
w autobusie oraz wpływ na środowisko naturalne.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:
1) format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz
układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2) sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje
na podatek od środków transportowych.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w rozporządzeniu, o którym
mowa w ust. 9, uwzględnia w szczególności:
1) zakres danych zawartych we wzorze deklaracji na podatek od środków transportowych
określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, oraz konieczność
jej opatrzenia podpisem elektronicznym;
2) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności
danych zawartych w deklaracjach na podatek od środków transportowych
oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem;
3) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku
wynikające z deklaracji na podatek od środków transportowych, a także
wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego określone
w przepisach o podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące
weryfikacji podpisu elektronicznego i znakowania czasem.
11. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji
na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się
zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
Art. 10.
1. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków
transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego
nie może przekroczyć:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 676,20 zł6),
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 028,00 zł6),
c) powyżej 9 ton – 1 233,60 zł6);
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 – 2 354,12 zł6) – z
tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych
w załączniku nr 1 do ustawy;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 – 1
439,20 zł6);
©Kancelaria Sejmu s. 15/23
2010-07-06
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie – 1 819,56 zł6),
b) powyżej 36 ton – 2 354,12 zł6)
– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych
w załączniku nr 2 do ustawy;
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 – 1 233,60 zł6);
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie – 1 439,20 zł6),
b) powyżej 36 ton – 1 819,56 zł6)
– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych
w załączniku nr 3 do ustawy;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1 439,20 zł6),
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 819,56 zł6).
2. Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może
różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,
uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na
środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.
3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest
niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1–3 do
ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy
przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów
pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach
nr 1–3 do ustawy.
Art. 11.
1. Podatek od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest płatny w dwóch
ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do
dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok
płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten
rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Art. 11a.
1. Podatnikom wykorzystującym środki transportu, o których mowa w art. 8 pkt 1–
6, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium
©Kancelaria Sejmu s. 16/23
2010-07-06
Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków.
2. Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych, o którym mowa w ust. 1,
ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych
przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym
w następujący sposób:
1) od 100 jazd i więcej – 100 % kwoty rocznego podatku;
2) od 70 do 99 jazd włącznie – 75 % kwoty rocznego podatku;
3) od 50 do 69 jazd włącznie – 50 % kwoty rocznego podatku;
4) od 20 do 49 jazd włącznie – 25 % kwoty rocznego podatku.
3. Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych na zasadach określonych
w ust. 1 i 2 dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek,
na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego
po roku podatkowym. Podstawą sporządzenia wniosku są dane zawarte
w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów
w transporcie kombinowanym, w których dokonano wpisu o wykonaniu
przewozu koleją.
4. Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na rachunek
bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku.
Art. 12.
1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji
zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu,
jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami
polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz
pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu
drogowym;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w
ust. 1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt
2, 4 i 6.
Art. 12a.
Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają
zastosowania do podatku od środków transportowych.
©Kancelaria Sejmu s. 17/23
2010-07-06
Art. 12b.
1. Stawki określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy, począwszy od 2004 r., ulegają
przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem
kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do
kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
2. Do przeliczenia stawek określonych w załącznikach nr 1–3 stosuje się kurs wymiany
euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza corocznie wskaźnik, o
którym mowa w ust. 1. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5 %, stawki określone w
załącznikach nr 1–3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do
dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki, o których mowa w
ust. 1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 1–3, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2010-07-15
Publikujący -

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatakach i opłatach lokalnych

Rozdział 3

ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 roku

o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz.844 ze zm.)

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2009-06-01
Publikujący -
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 19 września 2020r. 20:43:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.