Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Monitoring wizyjny

Obszarem monitorowanym przez Urząd Gminy Brenna jest:  
 1. teren Parku Turystyki przy Amfiteatrze w Brennej (ul. Malinowa 2b, 43-438 Brenna);
 2. teren wokół budynku Przytuli (ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna);
 3. teren rekreacyjny „Ośrodek Pod Brandysem” w Górkach Wielkich (ul. Sportowa 8, 43-436 Górki Wielkie)
 4. tereny przestrzeni publicznej w celu utrzymania porządku w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi (podstawa prawna: ustawa o samorządzie gminnym);
 5. teren przy Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
W załaczniku znajduje się dodatkowo klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-11-26
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-11-26 13:05
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-03-20 10:13

Obowiązek informacyjny - Ewidencja Ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-05-25
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-05-25 09:34
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-07-02 11:55

Obowiązek informacyjny - Ewidencja Ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-05-25
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-05-25 09:34
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-07-02 11:55

Obowiązek informacyjny - Dowody Osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-05-25
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-05-25 09:28
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-07-02 11:56

Obowiązek informacyjny - Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-05-25
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-05-25 09:31
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-07-02 11:56

Obowiązek informacyjny - Urząd Gminy Brenna

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY BRENNA
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:
 
 1. Administrator danych.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brenna będący kierownikiem  Urzędu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 853 62 22, faks +48 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 1. Inspektor ochrony danych.
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Lisa, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@brenna.org.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 
 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Urzędowi Gminy Brenna określonych przepisami prawa, w szczególności w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 
 1. Odbiorcy danych osobowych.
 
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 
 1. Okres przechowywania danych osobowych.
 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 
 1. Prawo do cofnięcia zgody.
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 1. ustawowym,
 2. umownym,
 3. warunkiem zawarcia umowy,
      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-05-24
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-05-25 08:51
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-17 12:36
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 01 listopada 2020r. 02:49:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.