XML
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), informujmy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Brenna mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy.

Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 ustawy.

Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2017-10-23
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-23 08:36
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-26 11:22