Wykaz dziennych opiekunów na terenie gminy Brenna

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
NA TERENIE GMINY BRENNA
 
na podstawie art. 46  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
 
Lp. Imię i Nazwisko dziennego opiekuna Data wpisu do wykazu
1. Karolina Janikowska 30.04.2014 r.
2. Katarzyna Gołębiewska 30.04.2014 r.
3. Jolanta Wojaczek 25.07.2014 r.
4. Lucyna Ciemała 17.11.2016 r.
5. Agnieszka Łanda 8.04.2016 r.
6. Aleksandra Bąk 9.10.2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłOlga Kowalik - Inspektor ds. oświaty2016-04-08
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2016-04-08 11:54
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-12-21 11:10

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Karta Informacyjna

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 • Uchwała Nr  VII/66/11   Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r.  roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

II. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i NIP
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku osoby fizycznej)

III. Wymagane załączniki

 • 1. wypełniony wniosek i oświadczenia,
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
  3. kopia dowodu dokonania opłaty rejestrowej.

IV. Dokumenty do wglądu

 • - dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
  - w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

V. Opłaty*

 • opłata 500 zł za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - na konto Urzędu Gminy Brenna  Bank PEKAO S.A. 87 1240 4142 1111 0010 4292 4237
  tytuł wpłaty: "Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

VI. Termin załatwienia sprawy

 • 7 dni od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój nr 106

IX. Tryb odwoławczy

 • Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Brenna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. wniosek

2. oświadczenie  o niekaralności

3.oświadczenie dotyczące NIP i REGON

4. oświadczenie dotyczące warunków lokalowych

5.rozporządzenie MPIPS w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych

6.uchwała Nr VII/66/11 Rady Gminy Brenna

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłGrażyna Cholewa - Ewidencja działalności gospodarczej2012-12-05
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-05 10:10
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-05 10:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum