Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 14 

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna

informuje o posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 22 listopada 2012 r.

o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-11-20
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-11-21 08:22

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 17 października 2012 r. do 31 października 2012 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu Programu.

W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęła jedna propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy dotycząca poszerzenia Rozdziału VI – „Priorytetowe zadania publiczne” o zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Propozycja została uwzględniona o ww. zakres realizowany poprzez:

  • działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
    i nieożywionej,
  • działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
  • działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
    i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-11-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-11-06 15:24

Konsultacje projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”

Ogłoszenie o konsultacjach

„Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”

 

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wójt gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form  współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd gminy Brenna w zakresie realizacji zadań publicznych w 2013 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie "Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.” 

Projekt Programu umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Opinie do projektu prosimy zgłaszać od dnia 17 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-10-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-17 12:07
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-17 12:09

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XIX sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 11 października 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 136.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-10-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-08 08:39
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-08 08:45

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

wszystkich Komisji Rady Gminy Brenna w dniu  8 października 2012 r. o godz. 15:00


w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-10-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-08 08:31

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 13 września 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku

 

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 161.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-09-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-09-07 09:20
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-09-07 09:21

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

wszystkich Komisji Rady Gminy Brenna w dniu  10 września 2012 r. o godz. 15:00 oraz

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu
11 września 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-09-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-09-07 09:19

Srebrna Cieszynianka 2012 - zgłaszanie kandydatów

W związku z przygotowaniami do tegorocznej edycji „Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”, na której zostaną wręczone Laury Cieszynianki, Wójt Gminy Brenna prosi o zgłaszanie kandydatów do „Lauru Srebrnej Cieszynianki 2012” zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie.
Kandydatów należy zgłaszać na karcie zgłoszeniowej.
Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem wyboru należy składać w Urzędzie Gminy w Brennej, w terminie do dnia 15 września 2012 roku.

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata Plik doc 23.50 KB
Regulamin Plik pdf 42.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-08-01
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:06
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:07

Nabór wniosków - spółki wodne

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych na 2012 rok, w trybie uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Brenna, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte są w w/w uchwale.
Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań w zakresie wymiany hydrantów przeciwpożarowych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 w terminie do dnia 22 sierpnia 2012 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy Plik pdf 79.72 KB
Wniosek Plik doc 54.00 KB
Sprawozdanie Plik doc 62.50 KB
Ogłoszenie - nabór wniosków Plik pdf 107.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-08-01
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:01
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:02

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XVII sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 19 lipca 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 167.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-07-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 08:39
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 08:40

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu  16 lipca 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 17 lipca 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-07-13
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 07:57
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 08:25

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu  10 lipca 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 11 lipca 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-07-09
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-09 08:09

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XVI sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 31 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 237.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-05-28
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-28 13:01
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-28 13:23

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu  28 maja 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolnej  w dniu 29 maja 2012 r.o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-05-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-25 08:41

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach
Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 23 maja 2012 r.o godz. 15:00
Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 maja 2012 r. o godz. 15:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-05-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-17 15:27

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej w dniu 2 maja 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-04-30
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-04-30 16:37

Spółki wodne - składanie wniosków

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych na 2012 rok, w trybie uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Brenna, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na terenie Gminy Brenna.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 w terminie do dnia 8 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy Plik pdf 79.72 KB
Wniosek Plik doc 54.00 KB
Sprawozdanie Plik doc 62.50 KB
Ogłoszenie Plik pdf 98.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-04-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-04-16 15:10
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-04-16 15:13

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XV sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 29 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 155.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-03-26
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-26 14:54
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-26 14:54

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu  26 marca 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolnej  w dniu 27 marca 2012 r.o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-03-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-23 17:09

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu  20 marca 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  w dniu 21 marca 2012 r.o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-03-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-19 08:50

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 roku.

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 38/2012 Plik pdf 129.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-03-09
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-09 14:38
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-09 14:38

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W złączeniu zarządzenie Wójta Gminy.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 37/2012 Plik pdf 182.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-03-08
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-08 13:46
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-08 13:46

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej w dniu 1 marca 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-02-28
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-02-28 13:27

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

 

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej  w dniu 20 lutego 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu  21 lutego 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-02-20
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-02-20 11:55

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XIV sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 23 lutego 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 42.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-02-20
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-02-20 12:02
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-02-20 12:02

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w komisjach konkursowych, które zostaną powołane zarządzeniem wójta gminy Brenna w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2012 roku.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 24 lutego 2012 r. do godz. 14:00.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy Plik doc 30.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-02-20
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-02-20 12:04
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-02-20 12:05

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

 

Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  w dniu 13 lutego 2012 r. o godz. 15:00

 

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu  14 lutego 2012 r. o godz. 15:00

 

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-02-09
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-02-09 08:57

Nabór wniosków - nagrody sportowe

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium, nagrody bądź wyróżnienia sportowego – na podstawie uchwały Nr XI/123/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 stycznia 2012 r. Wnioski dla zawodnika – mieszkańca gminy Brenna, który w 2011 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale wymogami, do dnia 29 lutego 2012 r. na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Załączniki:

Uchwała Plik pdf 484.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-01-30
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-01-30 15:50
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-01-30 15:51

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 roku.
Wnioski należy składać do dnia 15 lutego 2012 roku do godziny 15:00.
Szczegóły konkursu w załączonym OGŁOSZENIU.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-01-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-01-25 12:38
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-01-25 15:59

Informacja o zwrocie akcyzy

W załączniku przekazujemy informację dotyczące zmiany przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Załączniki:

Pismo - zmiana ustawy Plik pdf 823.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłRenata Balas - Inspektor ds. wymiaru podatków2012-01-10
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2012-01-17 14:17
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2012-01-17 14:19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 21 stycznia 2018r. 11:30:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.