Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 15 

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Leśnica

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla działek nr 2421/2, 2421/3 w Brennej przy ul. Leśnica.

Pełna treść w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-10-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:16
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:15

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - góra Kotarz

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.

Pełna treść w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-10-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:13
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:15

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość na sprzedaż

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-09-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-29 12:34
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-29 12:33

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP

W załączniku obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-09-22
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-22 10:05
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-22 10:31

Zaproszenie do złożenia oferty - zajęcia dodatkowe w PP nr 1 w Górkach Małych

W związku z realizacją projektu „Podniesienia jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna” (projekt nr RPSL.11.01.02-24-047F/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych.

W załączniku szczegóły zaproszenia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Jankowska - Inspektor2017-09-04
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-04 14:47
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-04 14:58

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - rejon stacji narciarskiej Świniorka

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 31 lipca 2017r. do 29 sierpnia 2017r. Urzędu Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77
w Brennej pokój nr 28, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1430 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna www.brenna.org.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej, pokój nr 21 w dniu 28 sierpnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brenna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
-    o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej,
-    o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brenna.
 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w projektu planu. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  43-438 Brenna. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu planu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2017-07-21
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-21 08:08

Zaproszenie do złożenia oferty - koncepcja produktu turystycznego

W związku z realizacją projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert na przygotowanie koncepcji produktu turystycznego bazującego na zasobach przyrodniczych i kulturowych obszaru Beskidu Śląskiego.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Jankowska - Inspektor2017-07-17
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-17 14:37
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-17 14:38

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do dzierżawy, najmu

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2017-07-17
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-21 08:11
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-21 08:10

Zaproszenie do złożenia oferty - ekspertyza o tematyce przyrodniczej

W związku z realizacją projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy o tematyce związanej z najciekawszymi i charakterystycznymi okazami przyrodniczymi Beskidu Śląskiego 

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Jankowska - Inspektor2017-07-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:28
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:28

Zaproszenie do złożenia oferty - ekspertyza o tematyce związanej z geografią

W związku z realizacją projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy o tematyce związanej z najciekawszymi i charakterystycznymi zjawiskami i miejscami geograficznymi Beskidu Śląskiego.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Jankowska - Inspektor2017-07-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:21
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:21

Zaproszenie do złożenia oferty - ekspertyza o tematyce związanej z zastosowaniem ziół

W związku z realizacją projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy o tematyce związanej z zastosowaniem  ziół (około 50 przykładów) rosnących dziko w Beskidzie Śląskim w medycynie, kuchni, kosmetyce.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Jankowska - Inspektor2017-07-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:31
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:31

Zaproszenie do złożenia oferty - ekspertyza o tematyce związanej z rolą ziół

W związku z realizacją projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert na wykonania ekspertyzy o tematyce związanej z rolą ziół w kulturze górali śląskich, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Brennej

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Jankowska - Inspektor2017-07-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:16
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:16

Zaproszenie do złożenia oferty - ekspertyza o tematyce związanej z pasterstwem

W związku z realizacją projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy o tematyce związanej z pasterstwem w Beskidzie Śląskim.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMonika Jankowska - Inspektor2017-07-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:25
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-13 12:25

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt i oprogramowanie dla przedszkola

W związku z realizacją projektu „Podniesienia jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania oferty na sprzęt i oprogramowanie dla przedszkola.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2017-07-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:48
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:48

Zaproszenie do składania ofert - system do zarządzania przedszkolami

W związku z realizacją projektu „Podniesienia jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania oferty na oprogramowanie do zarządzania przedszkolem.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2017-07-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:30
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:31

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt i oprogramowanie dla Przytuli

W związku z realizacją projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert na sprzęt i oprogramowanie na potrzeby Przytuli.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2017-07-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:59
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:59

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy i oprogramowanie - UG

Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania oferty na sprzęt i oprogramowanie na potrzeby Urzędu Gminy Brenna.

W załączniku szczegóły zaproszenia. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2017-07-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:41
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-07 10:41

Oferta tzw. mały grant - Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek "Jodła"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła” z Brennej, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wyjazd dzieci na Mazury".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2017 roku w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 259.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-07-06
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-07-07 12:26
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-07-07 12:26

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwołuje XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 13 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 213.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-07-06
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-07-06 14:31
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-07-06 14:31

Oferta tzw. mały grant - Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” Górki Wielkie

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pomagamy, uczymy, tworzymy o dobry świat walczymy".
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.
 

Załączniki:

Oferta Plik pdf 304.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-06-13
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-06-13 15:16
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-06-13 15:15

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do dzierżawy, najmu

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2017-06-12
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-06-16 08:18
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-06-16 08:18

Oferta tzw. mały grant - Parafia Rzymskokatolicka w Górkach Wielkich

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna"
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.
 

Załączniki:

Oferta Plik pdf 406.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-06-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-06-07 15:19
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-06-07 15:19

Oferta tzw. mały grant - Parafia Rzymsko-Katolicka w Brennej

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 31 maja 2017 roku Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Brennej, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wyjazd dzieci i młodzieży na wypoczynek letni do Poronina"
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.
 

Załączniki:

Oferta Plik pdf 335.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-06-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-06-07 15:18
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-06-07 15:18

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2017-05-22
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-05-26 07:49
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-05-26 07:50

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2017-04-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-04-28 08:06
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-04-28 08:04

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2017 roku
 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymuje:
- Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Artystycznie u Kossaków/edycja 2017” w kwocie 7.500,00 zł;
- Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA” z Brennej na zadanie pn. „Przygotowanie i wydanie publikacji – „Karol F. Sabath. Portret pisany listami”” w kwocie 3.500,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Górki Wielkie” w kwocie 9.000,00 zł.
 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymuje:
- Parafia Ewangelicko – Augsburska Brenna – Górki w Brennej na zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy parafialnej dla Dzieci i Młodzieży” w kwocie 6.900,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Brenna – Górki w Brennej na zadanie pn. „Obóz rowerowy - z nami aktywniej" w kwocie 8.800,00 zł;
 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przyznaje się Fundacji Ekologicznej "Arka" z Bielska-Białej na zadanie pn. „Dzień Czystego Powietrza” w kwocie 5.000,00 zł.
 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 98.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-04-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:28
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:27

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2017 - II edycja

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku otrzymuje Ludowy Klub Sportowy „Beskid" w Brennej na zadanie pn. "Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego" w kwocie 28.000,- zł.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 95.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-04-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:26
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:25

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIX sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 166.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-04-18
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-18 09:41
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-18 09:39

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 170.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-27 08:59
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-27 08:57

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-23 08:49
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Plik
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 05:19:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.