Urząd Gminy Brenna
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 13 
Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku dla:
1) Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „Sport dla wszystkich” w kwocie 33.000,- zł;
2) Stowarzyszenia Klub Bokserski „Klincz” na zadanie pn. „Popularyzacja sportu Pięściarstwa (boksu) oraz pro zdrowotnego podejścia do stylu życia wśród mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli) gminy Brenna poprzez organizacje zajęć treningowych oraz udział w zawodach bokserskich” w kwocie 9.000,- zł;
3) Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie – Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Brenna” w kwocie 40.000,- zł
 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 83.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-02-22
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-23 09:50
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-23 09:49
Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-02-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-17 14:14
Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniach:
- Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 9:00,
- Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-02-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-17 13:42
W załączniku Zarządzenie Wójta Gminy Brenna nr 12/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Cisowej w Brennej.

Załączniki:

Zarządzenie wraz z załącznikami Plik pdf 527.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2017-02-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-02-14 08:44
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-02-14 08:43
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 16:00,
- Komisji Rewizyjnej w dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-01-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 12:01
O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.
 
Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
  • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
  • organizację zajęć treningowych,
  • organizację zawodów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 110.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godziny 14:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres (pieczęć) podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 868.10 KB
Wniosek Plik doc 69.50 KB
umowa Plik doc 75.00 KB
sprawozdanie Plik doc 78.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-01-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 10:58
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 11:27
Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób m. in. poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych do osób najbardziej potrzebujących.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku wynosi 3.000,00 zł. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadanie na terenie gminy Brenna i na rzecz jej mieszkańców.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od
1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  

Oferty - zgodne ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 13 stycznia 2017 roku do godziny 14:30. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego ofertę oraz nazwę zadania.  
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

 

Załączniki:

Oferta Plik txt 206.00 KB
sprawozdanie Plik txt 273.50 KB
umowa Plik txt 114.50 KB
Zarządzenie Wójta Gminy, ogłoszenie konkursowe Plik pdf 525.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-12-22
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-22 15:14
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-22 15:13
Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 178.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-12-12
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-12 16:20
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-12 16:18

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:

- Komisja Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolna w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Ładu i Porządku Publicznego w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 9:00,

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 9:00;

- Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-12-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-07 09:25
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisja Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolna w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-11-18
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-11-21 10:28
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 25 października 2016 r. do 9 listopada 2016 r.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” została umieszczona w dniu 25.10.2016 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (w zakładce „aktualności” i „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej. Ponadto projekt „Programu współpracy…” został przesłany pocztą elektroniczną do działających na terenie gminy Brenna organizacji pozarządowych.
W informacji wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Programu.
W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęły do Urzędu Gminy dwa pisma wystosowane z Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki. Pierwsze, dotyczące przeprowadzanych konsultacji, nie zawierało uwag dotyczących bezpośrednio Programu, stanowiło natomiast informację na temat planowanych do zrealizowania w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Rozdział VI pkt 2b i 2c Programu). Drugie pismo nawiązujące do przeprowadzonych konsultacji, stanowiło informację o planowanej działalności Klubu w 2017 roku zakresie sportu.
Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.
W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-11-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-11-16 13:46
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisja Ładu i Porządku Publicznego posiedzenie w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 9:00,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych posiedzenie w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 9:00,
w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-11-14
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-11-14 16:08
W załączniku obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2016 r. - dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2016-11-08
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2016-11-08 14:46
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2016-11-08 14:48
Wójt Gminy Brenna informuje o konsultacjach projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” w okresie od dnia 25 października 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r.
Szczegóły w załącznikach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-25 10:37
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-25 10:37
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna w dniu 24 października 2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-21
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-21 12:28
Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIV sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 13 października 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 169.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-10
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-10 13:04
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-10 13:04
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisja Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolna w dniu 10 października 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 11 października 2016 r. o godz. 9:00,

- Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 11 października 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Ładu i Porządku Publicznego w dniu 12 października 2016 r. o godz. 9:00,
w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-06
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-06 15:17
W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2016-09-22
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2016-09-30 10:30
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2016-09-30 10:29
Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, m. in. poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych do osób najbardziej potrzebujących.
Środki finansowe na realizację ww. zadania przyznaje się dla stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach na zadanie pn. „Stop ubóstwu” w kwocie 2.500,00 zł.
 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 93.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-09-09
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-09-09 15:18
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-09-09 15:18
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolnej w dniu 12 września 2016 r. o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy w Brennej.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-09-09
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-09-09 15:33
Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 13 września 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 172.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-09-06
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-09-09 15:34
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-09-09 15:37
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisja Rewizyjna w dniu 5 września 2016 r. o godz. 14:00,
- Komisja Ładu i Porządku Publicznego w dniu 6 września 2016 r. o godz. 9:00,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 7 września 2016 r. o godz.09:00,
- Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 7 września 2016 r. o godz. 16:00,
w Urzędzie Gminy w Brennej.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-09-02
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-09-02 13:54
Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonych do ogłoszenia formularzach.
Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 29 sierpnia 2016 r.  

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-08-22
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-08-22 15:07
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-08-22 15:05
W załączniku obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2016-08-03
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2016-08-10 15:28
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2016-08-10 15:26

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, m. in. poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych do osób najbardziej potrzebujących.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadanie na terenie gminy Brenna i na rzecz jej mieszkańców.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godziny 15:30.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego ofertę oraz nazwę zadania.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-07-28
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-07-29 14:33
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-07-29 14:33

W dniu 15.07.2016 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty. Zarządzeniem nr 105/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. Wójt Gminy Brenna przyznał dotację w wysokości 3.970,- zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Wakacje czas dobrej i mądrej zabawy”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-07-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-07-25 14:33
Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 13 lipca 2016 roku Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wakacje czas dobrej i mądrej zabawy"
Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.
 

Załączniki:

Oferta Plik pdf 282.76 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 85.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-07-15
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-07-15 14:11
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-07-15 14:22
Informacja o posiedzeniu Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Brenna w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-06-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-06-16 09:00
Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 23 czerwca  2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 173.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-06-15
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-06-16 09:53
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-06-16 09:54
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:

— Komisja Ładu i Porządku Publicznego - posiedzenie w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

— Komisja Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolna – posiedzenie w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 16:00;

w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-06-10
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-06-16 09:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Wygenerowano: 01 marca 2017r. 18:58:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.